Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

Antroposofiskās biedrības principi

1. Antroposofiskā biedrība vēlas apvienot cilvēkus, kuri grib izkopt atsevišķā cilvēkā un visā sabiedrībā dvēseles dzīvi, balstoties uz garīgās pasaules patiesu izziņu.

2. Šīs biedrības kodolu veido 1923. gada Ziemassvētku laikā Geteanumā, Dornahā sapulcējušās atsevišķās personas un pārstāvētās grupas. Tās ir dziļi pārliecinātas, ka šodien jau pastāv īsta, ilgu gadu laikā izstrādāta un svarīgākajās daļās arī publicēta zinātne par garīgo pasauli, bet ka mūsdienu civilizācijā šī zinātne netiek pietiekami kopta. Šai kopšanai jākļūst par antroposofiskās biedrības uzdevumu. Tā centīsies to veikt tādā veidā, ka Geteanumā, Dornahā kopto garazinātni ar tās rezultātiem, ko tā dod brālības realizēšanai cilvēku kopdzīvē, morālajā, reliģiskajā, kā arī mākslas un vispār garīgajā dzīvē, liks savas darbības pamatā.1

3. Kā biedrības kodols Dornahā sapulcējušās personas atzīst par pareizu dibināšanas sapulcē izveidotās Valdes pārstāvēto Geteanumā vadības viedokli attiecībā uz sekojošo:

„Geteanumā koptā antroposofija ved pie rezultātiem, kas ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa tautības, sabiedriskā stāvokļa vai reliģijas, var noderēt garīgās dzīves modināšanai. Tie var dot īstenu, uz brālīgas mīlestības dibinātu sociālo dzīvi. To apgūšana par dzīves pamatu nav saistīta ar kādu zinātniskās izglītības grādu, bet tikai ar bezaizspriedumainu cilvēka dabu. Taču antroposofiskai pētīšanai un tās rezultātu novērtēšanai nepieciešama garazinātniska sagatavošana, kas iegūstama tikai pakāpeniski. Šādi gūtas atziņas savā veidā ir tikpat eksaktas kā dabaszinātnes patiesās atziņas. Kad tās tādā pat veidā kā pēdējās tiks vispārēji atzītas, tad tās visās dzīves jomās ienesīs tādu pašu augšupeju ne tikai garīgajā, bet arī praktiskajā laukā."

4. Antroposofiskā biedrība nav slepena biedrība, bet gan visnotaļ atklāta. Par tās biedru var kļūt katrs, neraugoties uz viņa tautību, sabiedrisko stāvokli, reliģisko, zinātnisko vai māksliniecisko pārliecību, kurš par pamatotu atzīst tāda institūta pastāvēšanu, kāds ir Geteanums kā brīva garazinātnes augstskola. Biedrība noraida jebkādus sektantiskus centienus. Politiku tā neuzskata par ietilpstošu savos uzdevumos.

5. Antroposofiskā biedrība par vienu no savas darbības centrālajiem uzdevumiem uzskata Garazinātnes Brīvās Augstskolas Dornahā izveidošanu. To veidos trīs klases. Tajā pēc viņu izteiktās vēlēšanās uzņems biedrības biedrus, kuri biedrībā būs sabijuši zināmu, Geteanumā vadības noteiktu, laiku. Viņi tiks uzņemti Garazinātnes Brīvās Augstskolas pirmajā klasē. Uzņemšana otrajā un attiecīgi trešajā klasē notiek, kad Geteanumā vadība pretendentus atzīst par pienācīgi sagatavotiem.

6. Katram antroposofiskās biedrības biedram ir tiesības piedalīties visos tās rīkotajos priekšlasījumos, citos pasākumos un sapulcēs, ievērojot Valdes paziņotos noteikumus.

7. Garazinātnes Brīvās Augstskolas iekārtošana pirmām kārtām ir Rudolfa Šteinera uzdevums; viņam jāieceļ savi līdzstrādnieki un varbūtējais pēctecis.

8. Visas biedrības publikācijas būs atklātas, tāpat kā tas ir citās atklātās biedrībās.2 Šai atklātībai izņēmums nebūs arī Garazinātnes Brīvās Augstskolas publikācijas. Taču skolas vadība patur sev tiesības neatzīt pamatotību izteiktajiem spriedumiem par šiem rakstiem, ja tie nebalstās uz to sagatavotības līmeni, kas ir šo rakstu pamata. Vadība neatzīs pamatotību spriedumiem, kuri nebalstās uz atbilstošām priekšstudijām tādā pašā nozīmē, kā tas jau ir parasts arī atzītās zinātnes pasaulē. Tādēļ Garazinātnes Brīvās Augstskolas raksti tiks publicēti ar piezīmi: "Iespiests kā manuskripts Geteanuma Garazinātnes Brīvās Augstskolas klases piederīgajiem. Neviena spriedums par šiem rakstiem netiek atzīts par kompetentu, ja sprieduma izteicējs nav ieguvis no šīs skolas atzītu sagatavotību šajā skolā, vai arī kādā citā veidā, ko šī skola atzīst par līdzvērtīgu. Citi spriedumi tiek noraidīti tādā ziņā, ka attiecīgo rakstu autori neielaižas nekādās diskusijās par tiem."

9. Antroposofiskās biedrības mērķis ir sekmēt pētījumus garīgajā laukā; Garazinātnes Brīvās Augstskolas mērķis veikt pašus šos pētījumus. Antroposofiskajā biedrībā ir izslēgts jebkāds dogmatisms jebkurā jomā.

10. Antroposofiskā biedrība katru gadu rīko kārtēju gada sapulci, kurā tās Valde sniedz pilnīgu darbības pārskatu. Šīs sapulces dienaskārtību Valde visiem biedriem izziņo sešas nedējas pirms sanāksmes kopā ar ielūgumu. Valde var sasaukt ārkārtējas sapulces un noteikt to dienaskārtību. Uz šādu sapulci ielūgumi biedriem jāizsūta trīs nedējas iepriekš. Atsevišķu biedru vai to grupu priekšlikumi jāiesūta nedēļu pirms sanāksmes.

11. Biedri var apvienoties mazākās vai lielākās teritoriālās vai interešu grupās. Antroposofiskās biedrības sēdeklis ir Geteanumā. No turienes Valdei jādara zināms biedriem un biedru grupām tas, ko tā uzskata par biedrības uzdevumiem. Tā uztur sakarus ar pārstāvjiem, ko ievēlējušas vai iecēlušas atsevišķās grupas. Atsevišķās grupas veic biedru uzņemšanu, taču uzņemšanas pieteikumi jāiesniedz Valdei Dornahā apstiprināšanai, un tai tie jāparaksta, uzticoties grupu pārstāvju ieteikumiem. Pēc vispārējās kārtības katram biedram jābūt uzņemtam kādā grupā. Vienīgi gadījumā, ja ir gluži neiespējami rast uzņemšanu kādā grupā, par biedru varētu uzņemt pašā Dornahā.

12. Biedru naudas lielumu nosaka atsevišķās grupas, taču katrai grupai par katru savu biedru jāpārskaita 15 (piecpadsmit) franki centrālajai vadībai Dornahā.3

13. Katra darba grupa pieņem savus Statūtus; taču tie nedrīkst būt pretrunā ar antroposofiskās biedrības Statūtiem.

14. Biedrības oficiālais preses izdevums ir nedēļas laikraksts "Goetheanum", kas šim nolūkam iznāk ar pielikumu, kurā tiek publicēti biedrības oficiālie paziņojumi. Šis paplašinātais laikraksta "Goetheanum" izdevums tiek piegādāts tikai antroposofiskās biedrības biedriem.

15. Dibināšanas Valdes sastāvs:

1. Priekšsēdētājs: Dr. Rudolfs Šteiners
2. Priekšsēdētājs: Alberts Štefens
Lietvedis: Dr. Ita Vegmane
Piesēdētāji: Marija Šteinere, Dr. Elizabete Vrēde
Sekretārs un mantzinis: Dr. Ginters Vahsmuts

1 Antroposofiskā biedrība uzskata sevi par 1912. gadā dibinātās antroposofiskās biedrības darbības
turpinātāju, taču grib dot toreiz spraustajiem mērķiem patstāvīgu, tagadnes patiesajam garam atbilstošu
jaunu ievirzi.

2 Tiek un tiks arī turpmāk atklāti publicēti noteikumi, pēc kuriem notiek uzņemšana garazinātniskajā
sagatavošanā.

3 Biedru naudu, kas par katru biedru iemaksājama Vispārējai Antroposofiskajai Biedrībai, ar 1979. gada Lieldienu ģenerālās sapulces lēmumu noteikta: Fr.100.- par kalendāra gadu - zemes biedrībās, zaros vai grupās esošajiem biedriem, Fr.150.- par kalendāra gadu - atsevišķajiem tieši Dornahā uzņemtajiem biedriem.

www.antroposofija.lv

Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.