Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

Pielietojamās antroposofijas iniciatīvu Eiropas alianse ELIANT

HARTA


Alianses mērķi.
Cieņa pret cilvēku un cilvēka individuālā attīstība ir Eiropas kultūras centrālās vērtības. Jau 80 gadus šo vērtību attīstību veicina Rudolfa Šteinera pielietojamās antroposofijas iniciatīvas. Ir nodibinātas un darbojas iniciatīvas, kas strādā lauksaimniecības, pedagoģijas, ārstnieciskās pedagoģijas un medicīnas nozarēs un to darbā tiek augstu vērtēta cieņpilna attieksme pret cilvēku un augsta darba kvalitāte. Alianses uz- devums ir tiesiski nodrošināt Eiropas pilsoņiem šīs vērtības, veicinot Eiropas sabiedrības tālāku attīstību.
Ir jāpārceļ pārmijas, lai cilvēku pamattiesības un cilvēktiesības Eiropā tiktu nodrošinātas un šādu iniciatīvu darbība netiktu ierobežota. Katram Eiropas pilsonim ir tiesības uz individuālo attīstību un tas savukārt nosaka ne tikai izvēles brīvību, bet arī izvēles iespējas: vecākiem jānodrošina iespēja izvēlēties saviem bērniem izglītības iestādes, kas atbilst viņu audzināšanas pārliecībai. Katram cilvēkam jābūt iespējai saņemt medicīnisko aprūpi un uzturu, kas atbilst viņa dzīves veidam.
Tam nepieciešami pamatnoteikumi, kas nodrošina iespēju realizēt gan atsevišķa cilvēka dzīvesveidu, gan institūciju daudzveidību. Svarīgi ir panākt zinātnisko pētījumu metožu plurālismu un brīvību zinātniskajos pētījumos un izglītībā. Jāpanāk arī sabiedrības plurālismu profesijas izvēles brīvībā un izglītības iegūšanas brīvībā.


Alianses darbība.
Mēs, alianses veidotāji, sadarbojamies balstoties uz iniciatīvu solidaritāti. Apvienojoties mēs atbalstām viens otru mūsu nodomos un akcijās Eiropā. Mērķis ir sadarbība kā abpusēja palīdzība integrējoties un caurspīdīgi darbojoties. Mēs ce- ram tādejādi īstenot dažādas iniciatīvas dažādās dzīves jomās ar pēc iespējas lielāku demokrātisku atbalstu, ar ze- miem administratīviem izdevumiem un augstu komunikatīvo apziņu.
Mēs vēlamies ietekmēt Eiropas politiku un likumdošanu, veidot un uzturēt nepieciešamos kontaktus ar Eiropas institūcijām. Mēs uzskatām sevi par Eiropas sabiedrības sastāvdaļu un mūsu mērķis ir pēc iespējas plašāk sadarboties ar organizācijām, kam ir līdzīgi mērķi.
Mēs vēlamies aktīvi informēt sabiedrību, un piedalīties konferencēs, semināros un darba grupās, kas atbilst alianses mērķiem. Lai sasniegtu mūsu mērķus, mēs meklējam sadarbības partne- rus kultūras jomā, tautsaimniecībā un politikā. Mēs vēlamies veidot sadarbību ar institūcijām, apvienībām un atsevišķiem sabiedrības locekļiem, kas atbalsta mūsu iniciatīvu mērķus ilgtermiņā nodrošināt tiesības uz brīvību, augstāku dzīves kvalitāti un iespēju attīstīties katram indivīdam. Mēs vēlamies izveidot kopēju nostāju un atbalstīt citas iniciatīvas, kas dar- bojas, lai veicinātu Eiropas tālāko attīstību iepriekš minēto mērķu garā.
Kopējie alianses lēmumi tiks savstarpēji saskaņoti. Līdz brīdim, kamēr alianses sekretariāts uzsāks darbu Briselē, šos uzdevumus pildīs Antroposofās medicīnas atbalsta fonda sekretariāts Dornahā (CH).


Alianses biedri
Alianses biedri ir solidāri apvienojušies alianses veidotāji, kā arī veicinošie biedri.


Alianses veidotāji ir apvienības, kas darbojas Eiropas līmenī, un pielietojamās antroposofijas institūcijas, kas aktīvi darbojas augstāk minēto mērķu garā, lai Eiropas likumdošana nodrošinātu cilvēku pamattiesības un cilvēktiesības, sociālo pašnoteikšanos, kultūru daudzveidību un līdz ar to augstu dzīves kvalitāti. Alianses veidotāji nosaka alianses darbību.


Alianses veicinošie biedri var būt katra fiziskā vai juridiskā persona, organizācija vai institūcija, kas idejiski un/vai finansiāli atbalsta anrtoposofijas kultūras iniciatīvas. Atbalstošie biedri regulāri saņems informāciju par alianses aktivitātēm un piedalās konkrētos projektos vai akcijās. Atbalstošajiem biedriem alianses finansiālā atbalstīšana nav pienākums, bet tikai un vienīgi paša iniciatīva.


Alianses veidotāji ir:
AEFMUTA, Association Européenne des Fabricants de Médicaments utilisés en Thérapeutique Anthroposophique, Huningue; Nand de Herdt. Demeter International e.V. , Darmstadt;
Andreas Biesantz.

ECCE, European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy, Zeist; Bernard Heldt.

ECSWE, European Council for Steiner Waldorf Education, A.I.S.B.L, Brüssel; Christopher Clouder.

EFPAM, European Federation of Patients’ Associations for Anthroposophic Medicine, Leidschendam; René de Winter.

FAM, Förderstiftung Anthroposophische Medizin, Dornach; Michaela Glöckler. gesundheit aktiv anthroposophische heilkunst e.V., Bad Liebenzell; Heidrun Loewer.

IBDA, Internationaler Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft, Arlesheim; Nikolai Fuchs.

IKAM, Internationale Koordination Anthroposophische Medi- zin, Dornach; Jürgen Schürholz.

IVAA, Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften, Dornach; Günther Schulz, Peter Zimmermann.


Alianses veicinošie biedri, kas bija klātesoši dibināšanas brīdī:
Institut Anthroposophique Rudolf Steiner,
Brüssel
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach Christof Wiechert, Dornach


Briselē, 2006.gada 29. septembrī


Alianses veidotāji un atbalstošie biedri pateicas katram , kas ie- pazinies ar hartu un ar savu parakstu atbalsta alianses politisko darbību.
www.eliant.eu
 


« Atpakaļ

Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.