Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

Pārdomas par mēnešu tikumiem. Maijs

Pārdomas par mēnešu tikumiem. Maijs

03. {. 2007.

Šeit aplūkotais pašizziņas un pašaudzināšanas ceļš nav ejams, ja mūu sākotnējā apņēmība nostāties uz tā arvien no jauna nesaņems pamudinājumus no mūsu būtnes visdziļākajās dzīlēs mītošās labās gribas. Tas ir vienīgais spēks, kas var stāties pretī mūsu dabiskajam kūtrumam, kas, savukārt, darīs visu, lai atturētu mūs no šī darba. Taču šīs labās gribas impulsētais darbs ir vienīgais, kas var mums palīdzēt atbrīvoties no vecās, neapzināti nopelnītās karmas gūsta un uzsākt jaunas karmas veidošanu saskaņā ar Zemes evolūciju vadošo garīgo spēku visaugstākiem nodomiem.

Maijs (21.aprīlis – 21.maijs)
Maijs: iekšējs līdzsvars kļūst par progresu attīstībā

No godbijības, kas kopību ar citām individualitātēm pārdzīvo kā brīvību, izaudzis uzupurēšanās spēks kļūst par līdzsvara pārdzīvojumu, jo šī uzupurēšanās spēja ļauj pārdzīvot līdzīgo caur līdzīgo, garīgo caur garīgo, indi-vidualitāti caur individualitāti. Šis pārdzīvojums ir jebku-ras izziņas pamatā. Izzinot mēs dodamies ar mūsu pašu garu pie gara, kas dzīvo visās pasaules parādībās. Tas nebūtu iespējams, izzinot tikai caur uztveri, tikai ļaujot pasaules parādībām atspoguļoties mūsu maņās. Tad mēs paliktu ārpus īstenības, kas tad liktos it kā pabeigta bez mūsu gara līdzdalības. Patiesa izziņa papildina uztverto, kam sākotnēji trūkst jebkāda satura, ar idejām un tādē-jādi satiekas ar garu, kas slēpjas aiz uztvertām lietām un fenomeniem. Tā jebkurā patiesajā izziņas procesā īstenība rodas no pieredzes, kas sākumā to slēpj. Tā rodas no līdzsvara pārdzīvojuma, garam tiekoties ar garu. Gūstot no jauna sajūtās zaudēto īstenību, izzinošais cilvēks vienlaikus pārdzīvo paša garīgās būtības piedzimšanu.
No patiesības, kas rodas izziņas procesā, rodas arī pats cilvēks kā garīga būtne, kas pati nosaka savu iz-celsmi un attīstību. Līdzīgā izzināšana caur līdzīgo vei-cina patstāvīgas individualitātes piedzimšanu no gara caurstrāvotām pasaules parādībām. Tāda izziņa rada pa-tieso līdzsvaru.
Tādējādi tā veicina attīstību jeb progresu.
Iespējama meditācija par šāda līdzsvara tēmu ir maza bērna vērošana, kad viņš sper savus pirmos soļus; mēģinājums iejusties bērna izjūtās, kad viņš mācās staigāt, kad māka noturēt līdzsvaru padara iespējamu viņa virzību uz priekšu.

Piezīme: Herberts Vitcenmans, Pārdomas par mēnešu tikumiem.
Jūlijas Dobrovoļskas brīvs tulkojums no krievu valodas.

« Atpakaļ


Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.